@KTzone » KT意見議事廳 » 更改用戶名 » 歸隊 改改名先 thx


2008-5-11 17:41 『東堂』
『雨堂』∼雫

2008-5-11 18:49 =威哥哥=
妖~~~~

2008-5-12 09:45 ayumikiyo
[quote]Originally posted by [i]『東堂』[/i] at 2008-5-11 05:41 PM:
『雨堂』∼雫 [/quote]
用戶名超過 15 個字符,無法修改。

2008-5-12 19:32 『東堂』
唔係掛~~咁都過??
咁改呢個   
   雨∼雫*

2008-5-12 19:34 『東堂』
[quote]Originally posted by [i]=威哥哥=[/i] at 2008-5-11 06:49 PM:
妖~~~~ [/quote]
你又想黎改丫?

2008-5-13 09:30 ayumikiyo
[quote]Originally posted by [i]『東堂』[/i] at 2008-5-12 07:32 PM:
唔係掛~~咁都過??
咁改呢個   
   雨∼雫* [/quote]
新用戶名包含非法字符或被系統禁用,無法修改。

2008-5-13 19:45 『東堂』
改個名真係好鬼難
雨~雫    呢個

2008-5-14 07:50 ayumikiyo
[quote]Originally posted by [i]『東堂』[/i] at 2008-5-13 07:45 PM:
改個名真係好鬼難
雨~雫    呢個 [/quote]
新用戶名包含非法字符或被系統禁用,無法修改。

2008-5-14 12:27 =威哥哥=
[quote]Originally posted by [i]『東堂』[/i] at 2008-5-13 07:45 PM:
改個名真係好鬼難
雨~雫    呢個 [/quote]
咁麻煩架
冇尼個字下~雫 :11:

叫發毛,發霉,發瘟
是但一個算啦 :19:

2008-5-23 11:45 『東堂』
我唔制丫 吹咩

頁: [1]
查看完整版本: 歸隊 改改名先 thx


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.